Przysucha 21.10.2005r.

Znak sprawy: P. G. 342 – 1/2005


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro.


1) Zamawiający:

a/ pełna nazwa zamawiającego: Publiczne Gimnazjum

b/ REGON: 671958410

c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 26-400 Przysucha, mazowieckie, przysuski

d/ ulica, nr domu, nr lokalu: Warszawska 45

e/ internet: http:/www.gimnazjum.go3.pl e-mail: gimnazjum@go3.pl

f/ numer kierunkowy : 048 tel. 6752585, faks: 048 6750151


2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

a/ imię i nazwisko: Jadwiga Wielgus – referent administracyjny

b/ telefon: 048 675 2585

c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700 - 15 00


3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zaopatrzenie w węgiel na sezon grzewczy 2005/2006

rodzaj zamówienia: dostawa

miejsce realizacji zamówienia – Publiczne Gimnazjum w Przysusze.

4) Termin realizacji zamówienia: wymagany do 31 stycznia 2006 r.


5) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.


6) Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.


7) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena (koszt) - 100 %.


8) Specyfikację istotnych warunków zamówienia :

a) można odebrać osobiście w: siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

b) cena formularza: - nie dotyczy


9) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2/ spełniają wymogi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.


10) Miejsce i termin składania ofert:

a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego- sekretariat szkoły

b/ w terminie do: 08.11.2005r. do godz. 1000


11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

a/ miejsce otwarcia: w siedzibie zamawiającego – sekretariat szkoły.

b/ termin: 08.11.2005r.. o godz. 1015


12) Zamawiający nie żąda od oferentów wniesienia wadium.

13) Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.


Zamawiający: